การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ Alliance Laundry (Thailand) Co., Ltd.

การฝึกอบรมด้านพลังงาน ในหลักสูตร ข้อกำหนดและแนวทางการปฏิบัติมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2018 โดย ดร.วิชาญ นาคทอง เป็นวิทยากร ให้กับ Alliance Laundry (Thailand) Co., Ltd. เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

การตรวจวัดด้านพลังงานประจำปี 2567 คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทีมวิศวกรของบริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ได้เข้าดำเนินการตรวจวัดด้านพลังงาน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และหาศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ณ อาคาร อปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การตรวจวัดด้านพลังงานประจำปี 2567 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขารังสิต

ทีมวิศวกรของบริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ได้เข้าดำเนินการตรวจวัดด้านพลังงาน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และหาศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2567 ให้กับบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขารังสิต

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน ในหลักสูตร Focus Improvement เพื่อลดความสูญเปล่าด้านพลังงาน (Focus Improvement for Energy Conservation) โดย ผศ.ดร.เอนก เทียนบูชา เป็นวิทยากร ให้กับ บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด)เมื่อวันที่  12 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา

การตรวจประเมินเบื้องต้น (WalkThrough Energy Audit) ในระบบผลิตและส่งจ่ายอากาศอัด บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด (โรงงานชัยภูมิ)

การตรวจประเมินเบื้องต้นในระบบผลิตและส่งจ่ายอากาศอัด @ บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด (โรงงานชัยภูมิ)

ทีมวิศวกรของบริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ได้เข้าดำเนินการตรวจประเมินเบื้องต้น (Walk-Through Energy Audit) ในระบบผลิตและส่งจ่ายอากาศอัด เพื่อวิเคราะห์หาโอกาสในการปรับปรุง รวมถึงตรวจสอบความเหมาะสมของแบบท่อและถังอากาศอัดที่ติดตั้งใช้งาน ให้กับบริษัท สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน ในหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อความยั่งยืน (Energy Efficiency for Sustainability) โดย ผศ.ดร.เอนก เทียนบูชา เป็นวิทยากร ให้กับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน ในหลักสูตรเทคนิคการประหยัดพลังงานสำหรับเตาอุตสาหกรรม (Energy Conservation for Industrial Furnace) โดย ดร.วีระ ศรีอริยะกุล เป็นวิทยากร ให้กับ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน ในหลักสูตรระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย (Energy Management System – Law) โดย ผศ.ดร.เอนก เทียนบูชา เป็นวิทยากร ให้กับ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท เซอิมิทซุ ไทย จำกัด สาขา 00001

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท เซอิมิทซุ ไทย จำกัด สาขา 00001

การฝึกอบรมด้านพลังงาน ในหลักสูตรหลักการ 5 ส. 1 อ. และการประหยัดพลังงานในองค์กร (5S 1A Technique and Energy Saving) โดย ผศ.ดร.เอนก เทียนบูชา เป็นวิทยากร ให้กับ บริษัท เซอิมิทซุ ไทย จำกัด สาขา 00001 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา