Public Training
Youtube Live

เกณฑ์มาตรฐาน GSEE และแนวทางในการพัฒนาขององค์กร

การฝึกอบรมในหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน GSEE และแนวทางในการพัฒนาขององค์กร เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการมีความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐาน GSEE มากขึ้น จัดฝึกอบรมในวันที่ 22-23 มีนาคม 2566 ผ่านระบบ Online Live Streaming  

Youtube Live

Chapter 1 : ถอดบทเรียนธุรกิจสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

การเสวนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้สู่การนำไปปฏิบัติ เพื่อยกระดับธุรกิจสู่ความยั่งยืน นำเสนอทางลัดสู่ความสำเร็จจากองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืน กลยุทธ์นำองค์กรสู่ความยั่งยืนและสร้างธุรกิจที่มั่นคง การชี้วัดระดับของความยั่งยืน การประยุกต์ใช้ BCG Model ในการดำเนินธุรกิจ ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องฝ่าฟันให้ถึงเป้าหมายสู่ความยั่งยืน

Seminar
Web Link

การสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน โครงการกำกับดูแลการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับ โรงงานควบคุม (กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ)

สนับสนุนโดย กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

Seminar
Zoom Live

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงพัฒนากฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 (5 ตุลาคม 2565)

สนับสนุนโดย กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

Seminar
Zoom Live

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงพัฒนากฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 (28 กันยายน 2565)

สนับสนุนโดย กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน