การสัมมนารับฟังความคิดเห็นกลุ่มใหญ่จากผลการศึกษาการปรับปรุงพัฒนาร่างกฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงาน  ครั้งที่ 2

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นกลุ่มใหญ่จากผลการศึกษาการปรับปรุงพัฒนาร่างกฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงาน  ครั้งที่ 2 ในโครงการส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นกลุ่มใหญ่จากผลการศึกษาการปรับปรุงพัฒนาร่างกฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงาน  ครั้งที่ 1

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นกลุ่มใหญ่จากผลการศึกษาการปรับปรุงพัฒนาร่างกฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงาน  ครั้งที่ 1 ในโครงการส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) ณ เคยู โฮม จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

การสัมมนา “PEA กับความยั่งยืนด้านพลังงานแห่งอนาคต” การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ ดำเนินการจัดสัมมนาให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในหัวสัมมนา “PEA กับความยั่งยืนด้านพลังงานแห่งอนาคต” เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยจากผลการศึกษาร่างกฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 5

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยจากผลการศึกษาร่างกฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงาน  ครั้งที่ 5 ในโครงการส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO ๕๐๐๐๑) เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

ถ่ายทำ VTR ในโครงการ ISO 50001 ณ บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ทีมงาน iEnergyGuru ในนามของบริษัทเอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด เข้าดำเนินการถ่ายทำสื่อเผยแพร่ (VTR) ในโครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) ณ บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

ถ่ายทำ VTR ในโครงการ ISO 50001 ณ บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

ทีมงาน iEnergyGuru ของ บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด เข้าดำเนินการถ่ายทำสื่อเผยแพร่ (VTR) ในโครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) ณ บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

ถ่ายทำ VTR ในโครงการ ISO 50001 ณ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด

ทีมงาน iEnergyGuru ในนามของบริษัทเอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด เข้าดำเนินการถ่ายทำสื่อเผยแพร่ (VTR) ในโครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) ณ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

ถ่ายทำ VTR ในโครงการ ISO 50001 ณบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

ทีมงาน iEnergyGuru ในนามของบริษัทเอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด เข้าดำเนินการถ่ายทำสื่อเผยแพร่ (VTR) ในโครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) ณ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

ถ่ายทำ VTR ในโครงการ ISO 50001 ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ 3 (เต่างอย)

ทีมงาน iEnergyGuru ของบริษัทเอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด เข้าดำเนินการถ่ายทำสื่อเผยแพร่ (VTR) ในโครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560