การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ใน หลักสูตร ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2018 ให้กับ บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ใน หลักสูตร การป้องกันและลดการสูญเสียไอน้ำและความร้อน ให้กับ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ใน หลักสูตร  เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้นในโรงงานอุตสาหกรรม ให้กับ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ใน หลักสูตร การจัดการพลังงานใหม่ด้วย 5ส.1อ. ให้กับ บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัด เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาวังน้อย

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ใน หลักสูตร การปลุกจิตสำนักการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร ให้กับ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาวังน้อย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท ไพโร เอนเนอร์ยี่ จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ใน หลักสูตร การปลุกจิตสำนักการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร ให้กับ บริษัท ไพโร เอนเนอร์ยี่ จำกัด เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท ทรานซิชั่นส์ อ็อพทิคัล (ประเทศไทย) จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ใน หลักสูตร การตรวจประเมินภายในมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2018 ให้กับ บริษัท ทรานซิชั่นส์ อ็อพทิคัล (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ใน หลักสูตร การปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร  ให้กับ บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ใน หลักสูตร ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2018 ให้กับ บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562