การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training @ บริษัท โกลด์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training ในหลักสูตร EQS-EnT-024 การป้องกันและลดการสูญเสียความร้อน โดย ดร.วีระ ศรีอริยะกุล วิทยากร ให้กับ บริษัท โกลด์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training @ บริษัท จอยสัน-ทีโอเอ เซฟตี้ ซิสเต็มส์ จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training ในหลักสูตร EQS-EnS-001 การปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร โดย ดร.วีระ ศรีอริยะกุล วิทยากร ให้กับ บริษัท จอยสัน-ทีโอเอ เซฟตี้ ซิสเต็มส์ จำกัด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training @ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training ในหลักสูตร EQS-EnS-003 การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและเทคนิคการใช้พลังงานอย่างประหยัด โดย ดร.วีระ ศรีอริยะกุล วิทยากร ให้กับ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training @ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training ในหลักสูตร EQS-RE-01 การผลิตไฟฟ้าด้วย Solar PV Part 1 โดย ดร.รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ วิทยากร ให้กับ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training @ บริษัท โกลด์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training ในหลักสูตร EQS-EnT-025 การเปลี่ยนแปลงของระบบพลังงานและการประหยัดพลังงานของระบบผลิตไฟฟ้า (Energy Transformation) โดย ดร.รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ วิทยากร ให้กับ บริษัท โกลด์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training @ บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training ในหลักสูตร EQS-EnM-001 ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย  ให้กับ บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด โดย ดร.วีระ ศรีอริยะกุล วิทยากร เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training @ บริษัท โกลด์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training ในหลักสูตร EQS-RE-01 การผลิตไฟฟ้าด้วย Solar PV Part 1 โดย ดร.รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ วิทยากร ให้กับ บริษัท โกลด์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training @ บริษัท โกลด์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training ในหลักสูตร EQS-EnT-025 การเปลี่ยนแปลงของระบบพลังงานและการประหยัดพลังงานของระบบผลิตไฟฟ้า (Energy Transformation) โดย ดร.รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ วิทยากร ให้กับ บริษัท โกลด์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training @ บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training ใน หลักสูตร EQS-EnM-011 ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2018 ให้กับ บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา