การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน ในหลักสูตร Focus Improvement เพื่อลดความสูญเปล่าด้านพลังงาน (Focus Improvement for Energy Conservation) โดย ผศ.ดร.เอนก เทียนบูชา เป็นวิทยากร ให้กับ บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด)เมื่อวันที่  12 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน ในหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อความยั่งยืน (Energy Efficiency for Sustainability) โดย ผศ.ดร.เอนก เทียนบูชา เป็นวิทยากร ให้กับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน ในหลักสูตรเทคนิคการประหยัดพลังงานสำหรับเตาอุตสาหกรรม (Energy Conservation for Industrial Furnace) โดย ดร.วีระ ศรีอริยะกุล เป็นวิทยากร ให้กับ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน ในหลักสูตรระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย (Energy Management System – Law) โดย ผศ.ดร.เอนก เทียนบูชา เป็นวิทยากร ให้กับ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท เซอิมิทซุ ไทย จำกัด สาขา 00001

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท เซอิมิทซุ ไทย จำกัด สาขา 00001

การฝึกอบรมด้านพลังงาน ในหลักสูตรหลักการ 5 ส. 1 อ. และการประหยัดพลังงานในองค์กร (5S 1A Technique and Energy Saving) โดย ผศ.ดร.เอนก เทียนบูชา เป็นวิทยากร ให้กับ บริษัท เซอิมิทซุ ไทย จำกัด สาขา 00001 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท เซอิมิทซุ ไทย จำกัด สาขา 00001

การฝึกอบรมด้านพลังงาน ในหลักสูตรการปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Conservation Awareness in Organization) โดย ดร.วีระ ศรีอริยะกุล เป็นวิทยากร ให้กับ บริษัท เซอิมิทซุ ไทย จำกัด สาขา 00001 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท เอ็นทีที โกลบอล ดาต้า เซ็นเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน ในหลักสูตรข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2018 (EnMS Requirements) โดย ดร.วิชาญ นาคทอง เป็นวิทยากร ให้กับ บริษัท เอ็นทีที โกลบอล ดาต้า เซ็นเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน ในหลักสูตรการปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Conservation Awareness in Organization) โดย ดร.วีระ ศรีอริยะกุล เป็นวิทยากร ให้กับ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน ในหลักสูตรหลักการ 5 ส. 1 อ. และการประหยัดพลังงานในองค์กร (5S 1A Technique and Energy Saving) โดย ผศ.ดร.เอนก เทียนบูชา เป็นวิทยากร ให้กับ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา