การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท ทรานซิชั่นส์ อ็อพทิคัล (ประเทศไทย) จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ใน หลักสูตร การตรวจประเมินภายในมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2018 ให้กับ บริษัท ทรานซิชั่นส์ อ็อพทิคัล (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ใน หลักสูตร การปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร  ให้กับ บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ใน หลักสูตร ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2018 ให้กับ บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขารังสิต รุ่นที่1

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ใน หลักสูตร เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้นในโรงงานอุตสาหกรรม ให้กับ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขารังสิต เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ใน หลักสูตร การอนุรักษ์พลังงานกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้กับ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สถาบันนวัตกรรม ปตท. วังน้อย

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ใน หลักสูตร การจัดกิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร ให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สถาบันนวัตกรรม ปตท. วังน้อย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ใน หลักสูตร การปลุกจิตสำนึกการอนุรักษลังงานในองค์กร ให้กับ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท นิปปอนเพ้นต์ (ประเทศไทย) จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ใน หลักสูตร เทคนิคการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ให้กับ บริษัท นิปปอนเพ้นต์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีย์ จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ใน หลักสูตร การปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร ให้กับ บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีย์ จำกัด เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562