การจัดงาน “TOGETHER WE CAN Create the Sustainable World with GSEE”

EQS Consult ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ และออแกไนซ์เซอร์จัดงาน “TOGETHER WE CAN Create the Sustainable World with GSEE” งานสัมมนาเพื่อมอบโล่และ Certificate สำหรับสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองเกณฑ์มาตรฐาน GSEE ประจำปี 2023 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อ วันที่ 29 กันยายน 2566  ณ ห้อง Magic 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

การฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจประเมิน”GSEE”

เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จัดอบรมหลักสูตร ผู้ประเมินมาตรฐาน”GSEE” ให้กับผู้บริหาร และพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเป็นผู้ประเมินมาตรฐาน GSEE ให้กับสถานประกอบการที่สนใจเข้าประเมินมาตรฐาน GSEE ในอนาคต

สรุปผลการดำเนินโครงการและพิธีรับมอบ Certificate ISO 50001 โครงการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล ISO 50001 สำหรับอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตทั้ง 12 เขต

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินโครงการและพิธีรับมอบ Certificate ISO 50001 โครงการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล 50001 สำหรับอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12 เขต  ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

การประชุม การรับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อจัดทำเกณฑ์ด้านสิทธิประโยชน์และแผนธุรกิจสำหรับการส่งเสริมมาตรฐาน PEA-GSEE

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดการประชุม การรับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อจัดทำเกณฑ์ด้านสิทธิประโยชน์และแผนธุรกิจสำหรับการส่งเสริมมาตรฐาน PEA-GESS การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

การประชุมเพื่อพิจารณาผลการดำเนินการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์มาตรฐาน PEA-GSEE ของสถานประกอบการนำร่อง

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดการประชุมเพื่อพิจารณาผลการดำเนินการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์มาตรฐาน PEA-GSEE (PEA Global Sustainable Energy and Environment) ของสถานประกอบการนำร่อง โดยคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน PEA-GSEE  ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานรางวัล “PEA Green Diamond Energy Awards” การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานรางวัล “PEA Green Diamond Energy Awards” ครั้งที่ 2 ณ ห้อง Boardroom ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพมหานคร

การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานรางวัล “PEA Green Diamond Energy Awards” การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานรางวัล “PEA Green Diamond Energy Awards” ครั้งที่ 1 ณ ห้อง Gimini ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพมหานคร

ร่วมแสดงความยินดีกับ อาคารสยามกลการ ได้รับการรับรองระบบ ISO 50001

  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา อาคารสยามกลการ จัดพิธีรับมอบใบรับรองระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2011 (Energy Management System) จาก บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

ร่วมแสดงความยินดีกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รับการรับรองระบบ ISO 50001

  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดพิธีรับมอบใบรับรองระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2011 (Energy Management System) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)