การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานรางวัล “PEA Green Diamond Energy Awards” การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานรางวัล “PEA Green Diamond Energy Awards” ครั้งที่ 1 ณ ห้อง Gimini ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพมหานคร