การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ Daido Sittipol Co.,Ltd. รุ่นที่ 2

โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งภายในบริษัท และวิทยากรรับเชิญจากภายนอกบริษัท เพื่อการพัฒนาบุคลากรในด้านการอนุรักษ์พลังงานเชิงเทคนิค และจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Energy Audit รุ่นที่ 10

การฝึกอบรมด้านพลังงานหลักสูตร “การตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุปกรณ์หลักเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” รุ่นที่ 10 วันที่ 13-15 ธันวาคม 2559 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ สนับสนุนโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ***หลักสูตรนี้เน้น Active Learning ค่ะ **

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ Daido Sittipol Co.,Ltd. รุ่นที่ 1

โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งภายในบริษัท และวิทยากรรับเชิญจากภายนอกบริษัท เพื่อการพัฒนาบุคลากรในด้านการอนุรักษ์พลังงานเชิงเทคนิค และจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Energy Audit รุ่นที่ 9

การฝึกอบรมด้านพลังงานหลักสูตร “การตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุปกรณ์หลักเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” รุ่นที่ 9 วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2559 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ สนับสนุนโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ***หลักสูตรนี้เน้น Active Learning ค่ะ **

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด

EQS Training Center บริการจัดการฝึกอบรมด้านพลังงาน ทั้ง การฝึกอบรมในองค์กร (In-house Training) และการฝึกอบรมทั่วไป (Public Training) โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งภายในบริษัท

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Energy Audit รุ่นที่ 8

การฝึกอบรมด้านพลังงานหลักสูตร “การตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุปกรณ์หลักเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” รุ่นที่ 8 วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2559 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ สนับสนุนโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ***หลักสูตรนี้เน้น Active Learning ค่ะ **

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด

EQS Training Center บริการจัดการฝึกอบรม ทั้ง การฝึกอบรมในองค์กร (In-house TrainingX และการฝึกอบรมทั่วไป (Public Training) โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งภายในบริษัท

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Energy Audit รุ่นที่ 7

การฝึกอบรมด้านพลังงานหลักสูตร “การตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุปกรณ์หลักเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” รุ่นที่ 7 วันที่ 18-20 ตุลาคม 2559 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ สนับสนุนโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ***หลักสูตรนี้เน้น Active Learning ค่ะ **

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท ไทย-โกเบ เวลดิ้ง จำกัด

EQS Training Center บริการจัดการฝึกอบรม ทั้ง การฝึกอบรมในองค์กร (In-house Training) และการฝึกอบรมทั่วไป (Public Trianing)โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งภายในบริษัท