การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ Daido Sittipol Co.,Ltd. รุ่นที่ 2

โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งภายในบริษัท และวิทยากรรับเชิญจากภายนอกบริษัท เพื่อการพัฒนาบุคลากรในด้านการอนุรักษ์พลังงานเชิงเทคนิค และจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ Daido Sittipol Co.,Ltd. รุ่นที่ 1

โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งภายในบริษัท และวิทยากรรับเชิญจากภายนอกบริษัท เพื่อการพัฒนาบุคลากรในด้านการอนุรักษ์พลังงานเชิงเทคนิค และจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด

EQS Training Center บริการจัดการฝึกอบรมด้านพลังงาน ทั้ง การฝึกอบรมในองค์กร (In-house Training) และการฝึกอบรมทั่วไป (Public Training) โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งภายในบริษัท

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด

EQS Training Center บริการจัดการฝึกอบรม ทั้ง การฝึกอบรมในองค์กร (In-house TrainingX และการฝึกอบรมทั่วไป (Public Training) โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งภายในบริษัท

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท ไทย-โกเบ เวลดิ้ง จำกัด

EQS Training Center บริการจัดการฝึกอบรม ทั้ง การฝึกอบรมในองค์กร (In-house Training) และการฝึกอบรมทั่วไป (Public Trianing)โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งภายในบริษัท

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

EQS Training Centerศูนย์ฝึกอบรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดฝึกอบรมด้านพลังงานโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อการพัฒนาบุคลากร

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด

วันที่ 13 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา EQS Training Center จัดการฝึกอบรมด้านอนุรักษ์พลังงาน In-House ในหลักสูตร การอนุรักษ์พลังงานกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้กับ บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน@นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ในหลักสูตร การปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร ให้กับ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท ไดวา คาเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ในหลักสูตร การปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร  ให้กับ บริษัท ไดวา คาเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559