การฝึกอบรมด้านพลังงาน @นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก (มาบตาพุต)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ในหลักสูตร การปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร ให้กับนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก (มาบตาพุต) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด

วันที่ 13 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา EQS Training Center จัดการฝึกอบรมด้านอนุรักษ์พลังงาน In-House ในหลักสูตร การอนุรักษ์พลังงานกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้กับ บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน@นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ในหลักสูตร การปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร ให้กับ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

EQS Training Centerศูนย์ฝึกอบรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดฝึกอบรมด้านพลังงานโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อการพัฒนาบุคลากร

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ในหลักสูตร การปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร  ให้กับ บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559