การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training @ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training ในหลักสูตร EQS-EnS-003 การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและเทคนิคการใช้พลังงานอย่างประหยัด โดย ดร.วีระ ศรีอริยะกุล วิทยากร ให้กับ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา