การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ใน หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและเทคนิคการใช้พลังงานอย่างประหยัด ให้กับ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ใน หลักสูตร การจัดการพลังงานแนวใหม่ด้วย 5 ส. 1 อ. ให้กับ บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัดเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563