การตรวจวัดด้านพลังงานประจำปี 2560 @ESIE

ทีมวิศวกรของบริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ได้เข้าดำเนินการตรวจวัดด้านพลังงาน เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และหาศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2560 ให้กับนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

การตรวจวัดด้านพลังงานประจำปี 2560 @ CIE

ทีมวิศวกรของบริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ได้เข้าดำเนินการตรวจวัดด้านพลังงาน เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และหาศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2560 ให้กับ นิคมอุตสหกรรมชลบุรี (บ่อวิน)

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด (สาขาที่ 00065)

  ทีมผู้ตรวจสอบฯ  เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด (สาขาที่ 00065) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560

EQS ISO 9001 (CM)

Consultant and Management (CM) เอกสารควบคุมในระบบ ISO 9001: 2008  สำหรับหน่วยงาน CM มีจำนวน 10 ฉบับ ดังนี้   หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร PDF word/excel Rev. วันที่อนุมัติใช้ PM-CM-01 การสอบเทียบเครื่องมือวัด P – 0 14/07/2016 FM-CM-P1-01 List of Instrument P E 0 14/07/2016 FM-CM-P1-02 Calibration Records P E 0 14/07/2016 FM-CM-P1-03 Calibration Plan P E 0 14/07/2016 FM-CM-P1-04 Resume of Instrument P E 0 14/07/2016…

EQS ISO 9001 (AD)

Administration (AD) เอกสารควบคุมในระบบ ISO 9001: 2008  สำหรับหน่วยงาน AD มีจำนวน 22 ฉบับ ดังนี้   หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร PDF word/excel Rev. วันที่อนุมัติใช้ PM-AD-01 การฝึกอบรมความรู้ในการปฏิบัติงาน (OJT) P – 0 12/07/2016 FM-AD-P1-01 Training Matrix P E 0 12/07/2016 FM-AD-P1-02 ใบพรรณนางาน (JOB Description) P E 0 12/07/2016 FM-AD-P1-03 ใบประเมินผลการอบรมความรู้ในการปฎิบัติงาน (OJT) P E 0 12/07/2016 PM-AD-02 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคคลากร P – 0 12/07/2016 FM-AD-P2-01 แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมประจำปี…

EQS ISO 9001 (TC)

EQS Training Center (TC) เอกสารควบคุมในระบบ ISO 9001: 2008  สำหรับหน่วยงาน TC มีจำนวน 23 ฉบับ ดังนี้     หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร PDF word/excel Rev. วันที่อนุมัติใช้ PM-TC-01 การจัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training) P – 1 02/02/2017 FM-TC-P1-01 แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมลูกค้าภายในหน่วยงาน (In-House Training) P W 0 09/06/2016 FM-TC-P1-02 ความต้องการฝึกอบรมลูกค้าฝ่าย C&M P W 0 09/06/2016 FM-TC-P1-03 การเสนอราคา Training P E 0 09/06/2016 FM-TC-P1-04 รายละเอียดการจัดฝึกอบรม P…

ISO 50001 Road Map @ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคเหนือ จ.ลพบุรี

บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (EQS Consult) ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าศึกษาและสำรวจข้อมูลด้านการจัดการพลังงานของ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคเหนือ (น.3) จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 10-11 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

EQS ISO 9001 (MR)

 Management Representative (MR) เอกสารควบคุมในระบบ ISO 9001: 2008  สำหรับหน่วยงาน MR มีจำนวน 22 ฉบับ ดังนี้   หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร PDF word/Excel Rev. วันที่อนุมัติใช้ QM-MR-01 คู่มือคุณภาพ P – 2 02/02/2017 PM-MR-01 การควบคุมเอกสาร P – 1 01/11/2017 WI-MR-01 การจัดทำเอกสาร P – 0 10/05/2016 FM-MR-P1-01 คำร้องขอดำเนินการกับเอกสาร P E 0 10/05/2016 FM-MR-P1-02 บันทึกการแจกจ่ายเอกสาร P E 0 10/05/2016 FM-MR-P1-03 Master Document list P…

ISO 50001 Road Map @ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่

บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (EQS Consult) ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าศึกษาและสำรวจข้อมูลด้านการจัดการพลังงานของ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ (ต.1) จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3-5 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา