การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ใน หลักสูตร การปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร ให้กับ บริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562