การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท นิปปุ่น (ประเทศไทย) จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ในหลักสูตร การปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร ให้กับบริษัท นิปปุ่น (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562