บริการฝึกอบรมด้านระบบการจัดการอุตสาหกรรม

EQS TRAINING CENTER

มาตรฐานสากลด้านการจัดการคุณภาพถือเป็นมาตรฐานหลักขององค์กรที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้มีคุณภาพในระดับสากลและเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและผู้ใช้บริการ โดยมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 ได้มีการพัฒนาปรับปรุงให้มีความทันสมัยและมีแนวทางในการวิเคราะห์บริบทขององค์กรวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านรวมถึงการให้ความสำคัญต่อความมุ่งมั่นของผู้บริหารในระดับสูง (Leadership) โดยการดำเนินการจัดการคุณภาพจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรถ้าผู้เกี่ยวข้องมีความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม

 1. เพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดของระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015
 2. เพื่อให้สามารถนำข้อกำหนดไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 ได้อย่างถูกต้อง

ลูกค้าของเรา

บริการฝึกอบรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ลักษณะการให้บริการ

บริการฝึกอบรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

1. การจัดฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training) โดยสามารถเลือกหลักสูตรมาตรฐาน ทั้ง 7 หมวดวิชา หรือหลักสูตรเฉพาะเรื่องตามความต้องการของลูกค้า

2. การจัดฝึกอบรมทั่วไป (Public Training) โดย EQS Training Center กำหนดการฝึกอบรมเป็นแผนระยะยาวในแต่ละปี

หลักสูตรมาตรฐาน (In-house Training)

บริการฝึกอบรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
1. หมวดการจัดการพลังงาน
3. หมวดเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน
4. หมวดด้านวิศกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
5. หมวดด้านการบำรุงรักษาและความปลอดภัย
 • EQS-MTS-001 การใช้งานและการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์
 • EQS-MTS-002 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลในโรงงาน
 • EQS-MTS-003 เทคนิคการป้องกันการชำรุดของเครื่องจักรกล
 • EQS-MTS-004 ระบบการบำรุงรักษาที่จะทำให้เครื่องจักรอุปกรณ์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (TPM for Overall Efficiency)
 • EQS-MTS-005 การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (TPM)
 • EQS-MTS-006 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
 • EQS-MTS-007 ความปลอดภัยในการผลิตและใช้ไอน้ำ
 • EQS-MTS-008 ความรู้ทั่วไปการใช้แก๊สอุตสาหกรรม
 • EQS-MTS-009 ความปลอดภัยในการใช้แก๊สอุตสาหกรรม
 • EQS-MTS-010 การทบทวนความรู้ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ (for more detail click here!)
6. หมวดระบบการจัดการอุตสาหกรรม
7. หมวดเครื่องมือและเทคนิคการเพิ่มผลผลิต

วิทยากรมากประสบการณ์

บริการฝึกอบรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

อ.วิชาญ นาคทอง

คุณวุฒิการศึกษา

 • พ.ศ. 2542 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • พ.ศ. 2535 ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คุณวุฒิด้านวิชาชีพ

สามัญวิศวกร สาขาไฟฟ้ากำลัง เลขทะเบียน สฟก.2360

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
 • พ.ศ. 2537 – 2542 ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมพลังงาน บริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด
 • พ.ศ. 2535 – 2537 วิศวกรโครงการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
และวิทยากรอีกมากมาย

ดร.วศิน มหัตนิรันดร์กุล

ผศ.ดร.เอนก เทียนบูชา

ดร.วีระ ศรีอริยะกุล

ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์

รศ.ดร.เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล

CEO-01

อ.วิชาญ นาคทอง

team-12

อ.ภิญโญ ตัณฑุมาศ

team-13

อ.สมเจตน์ ทองคำวงศ์

team-11

ผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา

อ.ศุภวัชร์ เมฆบูรณ์

อ.สุเรียน นามลี

อ.ปัญจะ ทั่งหิรัญ

อ.นิเวช ยะสูงเนิน

อ.ธกรพล ชีวาสิทธิ์

อ.ปรีชา โขธนพงศ์

บริการฝึกอบรมด้านระบบการจัดการอุตสาหกรรม

ศูนย์ฝึกอบรมด้านระบบการจัดการอุตสาหกรรม

EQS Training Center

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Hotline