การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @บริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ESIE)

คุณผู้ตรวจทีมสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองหัวเรื่อง: การจัดการพลังงาน ณ บริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ESIE) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด (โรงแรมอวานีเอเทรียม กรุงเทพ)

ทีมผู้ตรวจสอบฯ  เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด (โรงแรมอวานีเอเทรียม กรุงเทพ) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1

ทีมผู้ตรวจสอบฯ  เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 2

ทีมผู้ตรวจสอบฯ  เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 2 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3

ทีมผู้ตรวจสอบฯ  เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560