[ ISO 50001 ] สัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทย ไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001)

สัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทย ไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) จัดการสัมมนาการโดย บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด