Energy Consultant for SME Supported by DEDE

โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในโรงงานอุตสาหรรมขนาดกลาง กลุ่มภาคกลาง (กาญจนบุรี ชัยนาท ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรบุรี อ่างทอง)