การตรวจวัดด้านพลังงาน @ บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จำกัด (SGI)

ทีมวิศวกรของบริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด เข้าตรวจวัด Blower ณ บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จำกัด (SGI)