การสัมมนารับฟังความคิดเห็นกลุ่มใหญ่จากผลการศึกษาการปรับปรุงพัฒนาร่างกฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงาน  ครั้งที่ 1

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นกลุ่มใหญ่จากผลการศึกษาการปรับปรุงพัฒนาร่างกฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงาน  ครั้งที่ 1 ในโครงการส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) ณ เคยู โฮม จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา