การสัมมนารับฟังความคิดเห็นกลุ่มใหญ่จากผลการศึกษาการปรับปรุงพัฒนาร่างกฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงาน  ครั้งที่ 5

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นกลุ่มใหญ่จากผลการศึกษาการปรับปรุงพัฒนาร่างกฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงาน  ครั้งที่ 5 ในโครงการส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001)  ณ สถาบันไทย-เยอรมัน จังหวัดชลบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นกลุ่มใหญ่จากผลการศึกษาการปรับปรุงพัฒนาร่างกฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงาน  ครั้งที่ 4

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นกลุ่มใหญ่จากผลการศึกษาการปรับปรุงพัฒนาร่างกฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงาน  ครั้งที่ 4 ในโครงการส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) ณ โรงแรมลีการ์เด้น จังหวัดสงขลา เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นกลุ่มใหญ่จากผลการศึกษาการปรับปรุงพัฒนาร่างกฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงาน  ครั้งที่ 3

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นกลุ่มใหญ่จากผลการศึกษาการปรับปรุงพัฒนาร่างกฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงาน  ครั้งที่ 3 ในโครงการส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นกลุ่มใหญ่จากผลการศึกษาการปรับปรุงพัฒนาร่างกฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงาน  ครั้งที่ 2

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นกลุ่มใหญ่จากผลการศึกษาการปรับปรุงพัฒนาร่างกฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงาน  ครั้งที่ 2 ในโครงการส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา