แบบประเมินผลการให้บริการ EQS Training Center-SPintermarine (26 JUN 2024)

แบบประเมินผลการให้บริการ EQS Training Center-SPintermarine (26 JUN 2024) คำชี้แจง โปรดเลือกข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากที่สุด หลักสูตรที่อบรม*การปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กรวันที่ฝึกอบรม* MM slash DD slash YYYY วิทยากร*ดร.วีระ ศรีอริยะกุล1. วิทยากรมีการนำเข้าสู่หัวข้อวิชาเหมาะสม* 5 (มากที่สุด) 4 (มาก) 3 (ปานกลาง) 2 (น้อย) 1 (น้อยที่สุด) 2. วิทยากรมีการถ่ายทอดที่ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย / การถาม – ตอบชัดเจน* 5 (มากที่สุด) 4 (มาก) 3 (ปานกลาง)…