แบบประเมินผลการให้บริการ EQS Training Center-GPSC (13 MAR 2024)

แบบประเมินผลการให้บริการ EQS Training Center-GPSC (13 MAR 2024) คำชี้แจง โปรดเลือกข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากที่สุด หลักสูตรที่อบรม*การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อความยั่งยืนวันที่ฝึกอบรม* MM slash DD slash YYYY วิทยากร*ผศ.ดร.เอนก เทียนบูชา1. วิทยากรมีการนำเข้าสู่หัวข้อวิชาเหมาะสม* 5 (มากที่สุด) 4 (มาก) 3 (ปานกลาง) 2 (น้อย) 1 (น้อยที่สุด) 2. วิทยากรมีการถ่ายทอดที่ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย / การถาม – ตอบชัดเจน* 5 (มากที่สุด) 4 (มาก) 3 (ปานกลาง)…

แบบประเมินผลการฝึกอบรม EQS Training Center-Alliance (27 FEB 2024)

แบบประเมินผลการฝึกอบรม EQS Training Center-Alliance (27 FEB 2024) คำชี้แจง โปรดเลือกข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากที่สุด หลักสูตรที่อบรม*ISO 50001:2018 Requirements and Implementationวันที่ฝึกอบรม* MM slash DD slash YYYY วิทยากร*ดร.วิชาญ นาคทอง1. วิทยากรมีการนำเข้าสู่หัวข้อวิชาเหมาะสม* 5 (มากที่สุด) 4 (มาก) 3 (ปานกลาง) 2 (น้อย) 1 (น้อยที่สุด) 2. วิทยากรมีการถ่ายทอดที่ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย / การถาม – ตอบชัดเจน* 5 (มากที่สุด)…

แบบประเมินผลการให้บริการ EQS Training Center-Sahamitr (28 FEB 2024)

แบบประเมินผลการให้บริการ EQS Training Center-Sahamitr (28 FEB 2024) คำชี้แจง โปรดเลือกข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากที่สุด หลักสูตรที่อบรม*เทคนิคการประหยัดพลังงานสำหรับเตาอุตสาหกรรมวันที่ฝึกอบรม* MM slash DD slash YYYY วิทยากร*ดร.วีระ ศรีอริยะกุล1. วิทยากรมีการนำเข้าสู่หัวข้อวิชาเหมาะสม* 5 (มากที่สุด) 4 (มาก) 3 (ปานกลาง) 2 (น้อย) 1 (น้อยที่สุด) 2. วิทยากรมีการถ่ายทอดที่ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย / การถาม – ตอบชัดเจน* 5 (มากที่สุด) 4 (มาก) 3 (ปานกลาง)…