Seminar
Web Link

การสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน โครงการกำกับดูแลการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับ โรงงานควบคุม (กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ)

สนับสนุนโดย กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

Seminar
Zoom Live

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงพัฒนากฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 (5 ตุลาคม 2565)

สนับสนุนโดย กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

Seminar
Zoom Live

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงพัฒนากฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 (28 กันยายน 2565)

สนับสนุนโดย กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน