บริการอบรมการอนุรักษ์พลังงาน

EQS TRAINING CENTER สิ่งที่คุณจะได้รับจากการอบรม

การอบรมนี้จะช่วยให้บุคลากรในองค์กรของท่านได้ทราบเทคนิคและปลุกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นหน้าที่หลักและสำคัญของทุกคนในองค์กร หลักสูตรของเราสามารถพัฒนาบุคลากรของท่านเรื่องการอนุรักษ์และจัดการพลังงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม

  1. เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ด้านเทคนิคในการ อนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน
  2. เพื่อปลุกจิตสำนึกถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน

ลูกค้าของเรา

บริการฝึกอบรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ลักษณะการให้บริการ

บริการฝึกอบรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

1. การจัดฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training) โดยสามารถเลือกหลักสูตรมาตรฐาน ทั้ง 7 หมวดวิชา หรือหลักสูตรเฉพาะเรื่องตามความต้องการของลูกค้า

2. การจัดฝึกอบรมทั่วไป (Public Training) โดย EQS Training Center กำหนดการฝึกอบรมเป็นแผนระยะยาวในแต่ละปี

หลักสูตรมาตรฐานด้านการอนุรักษ์พลังงาน (In-house Training)

บริการฝึกอบรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
2. หมวดเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน

วิทยากรมากประสบการณ์

บริการฝึกอบรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

อ.วิชาญ นาคทอง

คุณวุฒิการศึกษา

  • พ.ศ. 2542 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • พ.ศ. 2535 ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คุณวุฒิด้านวิชาชีพ

สามัญวิศวกร สาขาไฟฟ้ากำลัง เลขทะเบียน สฟก.2360

ประวัติการทำงาน

  • พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
  • พ.ศ. 2537 – 2542 ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมพลังงาน บริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด
  • พ.ศ. 2535 – 2537 วิศวกรโครงการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
และวิทยากรอีกมากมาย

ดร.วศิน มหัตนิรันดร์กุล

ผศ.ดร.เอนก เทียนบูชา

ดร.วีระ ศรีอริยะกุล

ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์

รศ.ดร.เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล

CEO-01

อ.วิชาญ นาคทอง

team-12

อ.ภิญโญ ตัณฑุมาศ

team-13

อ.สมเจตน์ ทองคำวงศ์

team-11

ผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา

อ.ศุภวัชร์ เมฆบูรณ์

อ.สุเรียน นามลี

อ.ปัญจะ ทั่งหิรัญ

อ.นิเวช ยะสูงเนิน

อ.ธกรพล ชีวาสิทธิ์

อ.ปรีชา โขธนพงศ์

บริการฝึกอบรมด้านระบบการจัดการอุตสาหกรรม

ศูนย์ฝึกอบรมด้านระบบการอนุรักษ์พลังงานและจัดการพลังงาน

EQS Training Center

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Hotline