01

หกำพเดหพเำพเ

อ.วิชาญ นาคทอง มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการด้านพลังงาน, ISO 50001, พลังงานไฟฟ้า ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด มีประสบการณ์ ด้านการการอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการพลังงาน กว่า 20 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการ วิศวกรรมพลังงาน และที่ปรึกษามาตรฐาน ด้านการจัดการพลังงาน ISO 50001