อบรม ISO 50001

ลดต้นทุนด้านพลังงาน ตามมาตรฐานสากล
และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน

การจัดการพลังงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นรูปธรรมตามมาตรฐาน

ISO 50001 : 2011

ฝึกอบรม ISO 50001 : 2011

บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอตี้ เซอร์วิส จำกัด หรือ EQS energy consult บริษัทให้คำปรึกษาและจัดทำ Template ด้านการวางแผนพลังงาน (Energy planning) ในรูปแบบของ Excel file และ Template ระบบเอกสารทั้งหมดในรูปของ Word file เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปสู่การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและมีความรวดเร็ว โดยการจัดทำระบบการจัดการพลังงานมาตรสากล ISO 50001 ได้มีการพัฒนาให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามคำแนะนำของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้ง ISO 50004:2014, ISO 50006:2014, ISO 50015:2014

null

วัตถุประสงค์

 การจัดทำระบบการจัดการพลังงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO 50001:2011

 องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization: ISO) ได้ประกาศใช้มาตรฐานการจัดการพลังงาน หรือ ISO 50001:2011 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้องค์กรต่าง ๆ ในการนำระบบการจัดการพลังงานมาใช้ในการปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ส่งผลให้สามารถลดการใช้พลังงานและควบคุมการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ISO 50001:2011 จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการ บริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างมีระบบ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ลักษณะการให้บริการ

 การจัดฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training) โดยสามารถเลือกหลักสูตรมาตรฐาน ทั้ง 7 หมวดวิชา หรือหลักสูตรเฉพาะเรื่องตามความต้องการของลูกค้า

 การจัดฝึกอบรมทั่วไป (Public Training) โดย EQS Training Center กำหนดการฝึกอบรมเป็นแผนระยะยาวในแต่ละปี

ทำไมคุณต้องอบรมกับ EQS

ฝึกอบรม ISO 50001 : 2011

ระยะเวลาในการดำเนินการ

ใช้ระยะเวลาในการดำเนินโครงการประมาณ

8-12 เดือน

การคิดค่าบริการ

ค่าบริการ จะคิดจากจำนวนวันซึ่งผู้เชี่ยวชาญ และผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมกิจกรรมภายในหน่วยงานจริง (man-day)

สะดวกสบาย

รูปแบบของ Excel file และ Template ระบบเอกสารทั้งหมดในรูปของ Word file เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปสู่การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและมีความรวดเร็ว

ปรึกษา แนะนำ ติดตาม

ขอคำแนะนำ ปรึกษา ติดตามงาน สะดวกสบายแค่แอดไลน์

ลูกค้าของเรา

ฝึกอบรม ISO 50001 : 2011

วิทยากรมากประสบการณ์

บริการฝึกอบรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

อ.วิชาญ นาคทอง

คุณวุฒิการศึกษา

  • พ.ศ. 2542 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • พ.ศ. 2535 ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คุณวุฒิด้านวิชาชีพ

สามัญวิศวกร สาขาไฟฟ้ากำลัง เลขทะเบียน สฟก.2360

ประวัติการทำงาน

  • พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
  • พ.ศ. 2537 – 2542 ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมพลังงาน บริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด
  • พ.ศ. 2535 – 2537 วิศวกรโครงการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
และวิทยากรอีกมากมาย

ดร.วศิน มหัตนิรันดร์กุล

ผศ.ดร.เอนก เทียนบูชา

ดร.วีระ ศรีอริยะกุล

ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์

รศ.ดร.เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล

CEO-01

อ.วิชาญ นาคทอง

team-12

อ.ภิญโญ ตัณฑุมาศ

team-13

อ.สมเจตน์ ทองคำวงศ์

team-11

ผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา

อ.ศุภวัชร์ เมฆบูรณ์

อ.สุเรียน นามลี

อ.ปัญจะ ทั่งหิรัญ

อ.นิเวช ยะสูงเนิน

อ.ธกรพล ชีวาสิทธิ์

อ.ปรีชา โขธนพงศ์

ศูนย์ฝึกอบรมระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO 50001

บริการฝึกอบรมตามมาตรฐานสากล ISO

EQS Training Center

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Hotline