บริการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

เพื่อลดและใช้พลังงานให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
ตามมาตรฐานสากล

บริการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

วัตถุประสงค์

 1. ตรวจสอบระบบการจัดการพลังงานตามข้อกำหนด กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552
 2. ตรวจสอบตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552

ลักษณะการให้บริการ

ทีมตรวจสอบและรับรองใช้วิธีการสังเกต สัมภาษณ์ ขอดูเอกสาร บันทึกและหลักฐานดำเนินงานตามข้อกำหนดของวิธีการจัดการพลังงาน

ข้อดีของบริการตรวจสอบโดย EQS

ระยะเวลาในการดำเนินการ

คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเข้าตรวจสอบ ณ สถานประกอบการ

1-2 วัน

การคิดค่าบริการ

ค่าบริการ จะคิดจากจำนวนวันซึ่งผู้ชำนาญการและผู้ช่วยผู้ชำนาญปฏิบัติงานในโครงการ ทั้งการตรวจเอกสาร รายงาน และออกรายงานฯ ภายในสำนักงานและการตรวจสอบ ณ.สถานประกอบการ

ปรึกษา แนะนำ ติดตาม

ขอคำแนะนำ ปรึกษา ติดตามงาน สะดวกสบายแค่แอดไลน์

ผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์

การตรวจสอบและรับรองของเราเป็นที่ยอมรับจากองค์กรทั่วประเทศ

Click Here

ขั้นตอนการตรวจสอบเข้าใจง่าย ไม่กี่ขั้นตอน

 • การว่าจ้างผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

  • กรอกข้อมูลในแบบสำรวจความต้องการ (QUOTATION REQUEST)
  • เสนอรายละเอียดการดำเนินการและราคา
  • การจัดซื้อจัดจ้าง
 • การจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงาน

  • การตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงาน
  • การตรวจสอบ ณ สถานประกอบการ
  • การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานในอนาคต
  • การออกรายงานรับรองการตรวจสอบระบบการจัดการพลังงาน
 • การจัดส่งรายงานการจัดการพลังงานและผลการตรวจสอบรับรองให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

null

ทีมผู้ตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงานมากประสบการณ์

นายปัญจะ ทั่งหิรัญ

(วุฒิวิศวกร สาขาเครื่องกล)

(สามัญวิศวกร สาขาสิ่งแวดล้อม)

ผู้ชำนาญการ

ดร.วีระ ศรีอริยะกุล

(ภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาเครื่องกล)

(ภาคีวิศวกร สาขาเครื่องกล)

ผู้ชำนาญการ

นายประยุทธ ทองนิมิตร

(สามัญวิศวกร สาขาเครื่องกล)

ผู้ชำนาญการ

นายสุเรียน นามลี

(สามัญวิศวกร สาขาเครื่องกล)

ผู้ชำนาญการ

นายนิเวช ยะสูงเนิน

(สามัญวิศวกร สาขาเครื่องกล)

ผู้ชำนาญการ

นายปรีชา โขธนพงศ์

(สามัญวิศวกร สาขาเครื่องกล)

ผู้ชำนาญการ

นายวสันต์ รุ่งวิทย์วทัญญู

(ภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาเครื่องกล)

(ภาคีวิศวกร สาขาเครื่องกล)

ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ

บริการตรวจสอบละรับรองการจัดการพลังงาน

ศูนย์อบรมและตรวจสอบการจัดการพลังงาน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฟรี

Hotline