ลักษณะการให้บริการ

การจัดฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training)

โดยลูกค้าสามารถเลือกหลักสูตรมาตรฐานหรือหลักสูตรเฉพาะตามความต้องการของลูกค้าสามารถจัดอบรมได้ในรูปแบบOnsite หรือ Online ในระบบ Live Streaming ผ่าน Application Zoom, Microsoft Team, Cisco Webex

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมกรุณาติดต่อ

คุณสรัญญา เย็นมี
Tel. 090-669-3639 /02-192-1847-8
Email : Training@eqs.co.th
Line : @eqs_training

หลักสูตร (Training Course)

EQS-IEM-007

GI กลยุทธ์สู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

EQS-IEM-008

การบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM:Total Quality Management)

EQS-IEM-009

การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance)

วิทยากร

CEO-01

ดร.วิชาญ นาคทอง

การจัดการพลังงานตามกฎหมาย
และมาตรฐานสากล ISO 50001 / เทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน / ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

>
team-12

อ.ภิญโญ ตัณฑุมาศ

การจัดการพลังงาน / จิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน / เทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน(ด้านความร้อนและระบบปรับอากาศ)

>
team-13

อ.สมเจตน์ ทองคำวงศ์

การจัดการพลังงาน / จิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน / เทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน

>
team-11

ผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา

การจัดการพลังงาน (ระบบมาตรฐาน ISO 50001) / เทคนิคด้านการอนุรักษ์พลังงาน

>
Dr.Rungroj

ดร.รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ

Dr.Wasin

ดร.วศิน มหัตนิรันดร์กุล

ระบบการจัดการอุตสาหกรรมและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) / เครื่องมือและเทคนิคการเพิ่มผลประสิทธิผลในการผลิต

>
Dr.Anek 2018

ผศ.ดร.เอนก เทียนบูชา

การจัดการพลังงานและจิตสำนึกด้านอนุรักษ์พลังงาน / เทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน / วิศวกรรมเครื่องกลและการบำรุงรักษา / การจัดการด้านอุตสาหกรรมและเทคนิคการเพิ่มผลผลิต

>
Dr.Veera 2018

ดร.วีระ ศรีอริยะกุล

การจัดการพลังงานและจิตสำนึกด้านอนุรักษ์พลังงาน / เทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน / วิศวกรรมเครื่องกลและการบำรุงรักษา / การจัดการด้านอุตสาหกรรม

>
Dr.Surat 2018-1

ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์

การบริหารจัดการคุณภาพ และการพัฒนาอุตสาหกรรม/ ระบบการจัดการอุตสาหกรรม / เครื่องมือและเทคนิคการเพิ่มผลประสิทธิผลในการผลิต

>
Dr.kasem 2018

รศ.ดร.เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล

การจัดการพลังงานด้านมาตรฐานสากล ISO 50001 / ระบบการจัดการอุตสาหกรรม / เครื่องมือและเทคนิคการเพิ่มผลประสิทธิผลในการผลิต

>
IST_SNL

อ.สุเรียน นามลี

การจัดการพลังงาน / เทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน / ด้านวิศวกรรมเครื่องกล

>
ดร.นิติกรณ์

ดร.นิติกรณ์ ศิลป์ศิริวานิชย์

เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในอาคารธุรกิจด้วยการผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ / การประเมินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ / ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

>
nivej-new

อ.นิเวช ยะสูงเนิน

การจัดการพลังงาน / เทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน / ด้านวิศวกรรมเครื่องกล(การออกแบบระบบสุขาภิบาล และระบบปรับอากาศ)

>
TCS-Picture

อ.ธกรพล ชีวาสิทธิ์

การจัดการพลังงาน / เทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน / ด้านวิศวกรรมเครื่องกล

>
Preecha-EQS 3

อ.ปรีชา โขธนพงศ์

การจัดการพลังงาน / เทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน / ด้านวิศวกรรมเครื่องกล

>
Panja 2018

อ.ปัญจะ ทั่งหิรัญ

การจัดการพลังงาน / เทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน / ด้านวิศวกรรมเครื่องกลและความปลอดภัย

>
อ.ปรีชา อาการศ.jpg

อ.ปรีชา อาการศ

The easy way to design efficient steam system / Energy conservation in steam system / Steam trapping / Steam Principles (Basic of Steam) / การอนุรักษ์พลังงานและเทคโนโลยีพลังงาน

>

กิจกรรมของเรา